Zadzwoń: +48 501 262 022

Ogrzewanie podłogowe Kisan

Ogrzewanie podłogowe w technologii KISAN Comfort wykonywane jest w całości z elementów produkowanych w Polsce.

Ogrzewanie podłogowe jest systemem ogrzewania niskotemperaturowego

70%

Energii oddawane jest przez promieniowanie

30%

Energii oddawane jest przez konwekcję

Ogrzewanie to zapewnia poczucie komfortu cieplnego, dzięki równomiernemu rozchodzenia się ciepła w pomieszczeniu, od podłogi do sufitu (odczuwamy przyjemne ciepło przez stopy na podłodze i optymalną temperaturę na wysokości głowy).

Ogrzewanie podłogowe stosowane jest:

kółko
W budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym.
kółko
W budynkach użyteczności publicznej: hotelach, bankach itp.
kółko
W budownictwie przemysłowym.
kółko
W innych budynkach: sklepy, magazyny, pływalnie itp.

Zalety ogrzewania podłogowego w systemie KISAN:

Zbliżony do optymalnego rozkład temperatury w pomieszczeniu (rys. 1),
Brak grzejników w pomieszczeniu i możliwość dowolnej aranżacji wnętrza,
Przyjemne doznanie komfortu cieplnego,
Zmniejszenie ilości kurzu unoszonego w powietrzu (z powodu ograniczenia konwekcji),
Lepsze wytłumienie akustyczne dzięki zastosowaniu warstwy izolacyjnej,
Ograniczenie wysuszania powietrza w pomieszczeniu,
Korzystne techniczne niższe temperatury czynnika grzejnego (max. 55°C),
Oszczędność energii spowodowana niską temperaturą czynnika grzejnego i optymalnym usytuowaniem źródła ciepła w pomieszczeniu – oszczędność, do 20% w stosunku do ogrzewania tradycyjnego (grzejnikowego),
Możliwość łączenia z tradycyjną instalacją centralnego ogrzewania,
Instalacja nie ulega korozji, nie osadza się kamień kotłowy,
Łatwość montażu rur KISAN (nie posiadają pamięci kształtu i są formowane na zimno),
Wykonanie pętli grzewczej z jednego odcinka rury, bez konieczności łączenia,
Szczelność dyfuzyjna rur systemu KISAN (dzięki warstwie aluminium w ściance rury tlen nie przenika do wody instalacyjnej), spełniająca wymagania normy PN-EN ISO 21003-2 „Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody zimnej i ciepłej wewnątrz budynków – Rury.”
Co najmniej 50-letnia żywotność instalacji z rur systemu KISAN,
Możliwość wykorzystania niekonwencjonalnych, niskotemperaturowych i ekologicznych źródeł ciepła takich jak pompa ciepła, kolektory słoneczne bądź ciepło odpadowe w procesach technologicznych.

Uwarunkowania stosowania ogrzewania podłogowego:

fa-check ikona
Ograniczenie wydajności cieplnej

System ogrzewania podłogowego nie pokrywa zapotrzebowania ciepła w pomieszczeniach o dużych stratach ciepła (pow. 80 W/m2) lub o ograniczonej powierzchni ogrzewania; w takich przypadkach trzeba zastosować dodatkowe ogrzewanie.

fa-check ikona
Ogrzewanie podłogowe charakteryzuje się znaczną bezwładnością cieplną

System wolniej reaguje na sterowanie od ogrzewania tradycyjnego.

fa-check ikona
Ograniczenia w stosowaniu wykładzin podłogowych

Ze względu na zdolność przewodzenia ciepła nie każde wykończenie podłogi może być zastosowane.


Zjawisko samoregulacji

Wpływ okresowych zysków ciepła jest częściowo ograniczony przez samoregulację ogrzewania podłogowego. Polega ona na tym, że przy wzroście temperatury powietrza w pomieszczeniu maleje różnica między temperaturą podłogi a temperaturą powietrza, a co za tym idzie maleje strumień ciepła oddawany przez podłogę. Dla przykładu, gdy wyjściowa temperatura w pomieszczeniu wynosi 20°C po wzroście temperatury powietrza o 2°C, strumień ciepła oddawanego do pomieszczenia maleje o 1/3.

Projekt, wymagania

Wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego w każdym przypadku powinno być poprzedzone opracowaniem projektu technicznego instalacji, który powinien zawierać:

 • obliczenia strat cieplnych poszczególnych pomieszczeń,
 • parametry obliczeniowe pracy instalacji,
 • sposób rozprowadzania pętli ogrzewania podłogowego z podaniem rozstawu rur i długości pętli,
 • rodzaj i specyfikację materiałów instalacyjnych,
 • rodzaj i grubość izolacji cieplnej,
 • zalecenia (wytyczne) wykonania i regulacji instalacji.

Warunki pracy instalacji ogrzewania podłogowego

Temperatura podłogi

Norma dotycząca ogrzewań podłogowych PN-EN 1264 dokładnie określa maksymalne temperatury podłóg w zależności od typu pomieszczenia:

 • 29°C w strefie stałego pobytu ludzi (pomieszczenia mieszkalne i biurowe),
 • 35°C w strefie brzegowej,
 • 33°C w kuchniach i łazienkach,
 • 27°C w pomieszczeniach roboczych, gdzie pracuje się na stojąco.

Optymalna temperatura wynosi 24–26°C.

Podczas obliczeń instalacji ogrzewania podłogowego należy sprawdzić, czy dla dobranego odstępu rur będzie zachowana dopuszczalna temperatura podłogi. W rzeczywistości, w warunkach eksploatacji ogrzewania podłogowego, temperatura podłogi jest znacznie niższa od obliczeniowej.

Parametry pracy ogrzewania podłogowego

W projekcie ogrzewania należy przewidzieć następujące wartości charakterystycznych parametrów pracy instalacji:

Maksymalna temperatura czynnika grzewczego w przewodach nie powinna przekraczać 55°C.

 • różnica temperatur między zasilaniem a powrotem wynosi Δt = 5÷10°K,
 • prędkość przepływu wody w przewodach grzewczych 0,1–0,6 m/s,
 • długość obwodu grzewczego z rury Ø 14 mm powinna byă mniejsza od 80 m, z rury Ø 16 mm < 120 m, a z rury Ø 20 mm < 150 m,
 • zakłada się, że ilość ciepła przekazywana do pomieszczenia ogrzewanego powinna być nie mniejsza niż 90% ciepła dostarczanego przez przewody grzewcze,
 • dla temperatury 20°C w pomieszczeniu orientacyjna wydajność cieplna podłogi wynosi 80 W/m2.

Warunki stawiane budynkom (pomieszczeniom) z ogrzewaniem podłogowym

Stan budynku przed wykonaniem instalacji

Przed przystąpieniem do wykonania instalacji ogrzewania podłogowego w obiekcie powinny być:

 • zamontowana zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa,
 • zakończone prace montażowe przewodów instalacji elektrycznych, sanitarnych i dokonany ich odbiór,
 • zamurowane (zamknięte) bruzdy instalacyjne,
 • zakończone prace tynkarskie i sztukatorskie,
 • usunięte zbyteczne materiały budowlane,
 • podłoża, na których będzie układana izolacja ciepłochronna (styropian) winny być posprzątane, a nierówności powstałe w wyniku tynkowania usunięte, ponieważ mogą one utrudniać ułożenia płyt styropianowych. Nierówności podłoża nie powinny przekraczać 2-3 mm/m i 5-8 mm na całej długości pomieszczenia,
 • przygotowane ogrzewanie zapewniające temperaturę wewnętrzną w budynku min. 5°C; w przypadku braku ogrzewania, gdy instalacja ogrzewania podłogowego jest napełniona wodą i nie pracuje, można doprowadzić do szkód wskutek zamarznięcia wody. W takich sytuacjach należy usunąć wodę z instalacji; całkowite spuszczenie wody z instalacji ogrzewania podłogowego można zrealizować przez przedmuchanie instalacji powietrzem,
 • jeżeli w wyniku spadku temperatury w pomieszczeniu poniżej 0°C zamarznie rozdzielacz, to spowoduje to szczególne niebezpieczeństwo dla końcówek przewodów zasilającego i powrotnego.

Straty ciepła: Ogrzewanie podłogowe jest stosowane w budownictwie mieszkaniowym oraz w budynkach użyteczności publicznej. Dla orientacyjnego określenia możliwości zastosowania w danym pomieszczeniu ogrzewania podłogowego jako podstawowego źródła ciepła należy przyjmować wydajność cieplną podłogi do 80 W/m2. Projektowe obciążenie cieplne oblicza się zgodnie z normą PN-EN 12831 : 2006.


Izolacja cieplna

Norma dotycząca ogrzewań podłogowych PN-EN 1264 określa minimalne opory izolacji cieplnej dla płyt grzejnych ogrzewań podłogowych w zależności od typu pomieszczenia i jego usytuowania.

tabelka 9

Izolację cieplną możemy wykonać z płyt styropianowych wysokiej twardości o gęstości minimum 20 kg/m3 – EPS 100 zgodnie z PN-EN 13163 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze ogrzewanie podłogowe rozkładstyropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”. Jako izolację można zastosować również wełnę mineralną usztywnioną żywicami. W celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem izolacji cieplnej, pokrywa się ją warstwą folii polietylenowej bądź folii polietylenowej z naniesioną warstwą odblaskową (Al). Przy układaniu ogrzewania podłogowego na gruncie niezbędna jest również izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej pod warstwą izolacji cieplnej. W pomieszczeniach mokrych, np. łazienki można zastosować jeszcze jedną izolację przeciwwilgociową, zabezpieczającą przed zalaniem wodą.

 

 

W ofercie systemu KISAN Comfort są dostępne:

 • Styropian EPS100 o grubości 30 oraz 50 mm, pokryty fabrycznie wielowarstwową folią z warstwą metalizowaną umieszczoną wewnątrz, stanowiącą ekran cieplny. Płyta styropianu pocięta jest na pasy, co umożliwia zwijanie jej w rulon i ułatwia transport oraz montaż izolacji. Na folii nadrukowana jest siatka o oczkach 5 cm i 10 cm, co umożliwia precyzyjne rozłożenie przewodów grzejnych.
 • Styropian ryfl owany z wypustkami EPS100 o grubości 3,2 cm z wypustkami o wysokości 2,8 cm dedykowany do ogrzewań podłogowych w systemie suchym, możliwe odstępy układania: 10 cm, 20 cm, 30 cm.

Izolacja cieplna spełnia również funkcję tłumienia dźwięków.

Konstrukcja podłogi w ogrzewaniu podłogowym

Podłoga jako płaszczyzna grzejna układana na poziomej konstrukcji składa się z następujących warstw:
 • warstwy izolacji cieplnej,
 • warstwy izolacji przeciwwilgociowej,
 • płyty grzejnej z rurami,
 • posadzki (jastrych wykonany w technologii mokrej, bądź suchej).

Przekrój ogrzewania podłogowego nad pomieszczeniem ogrzewanym.

Przekrój ogrzewania podłogowego 1

Przekrój ogrzewania podłogowego nad pomieszczeniem nieogrzewanym.

Przekrój ogrzewania podłogowego 2

Przekrój ogrzewania podłogowego
na
gruncie.

Przekrój ogrzewania podłogowego 3

Przekrój ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu o dużych obciążeniach.

Przekrój ogrzewania podłogowego 4

Wymagania stawiane materiałom stosowanym w budownictwie

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r.) wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 80 z dnia 27 marca 2003 r.) stanowi w art. 10:

1.

,,(…)Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.”

2.

,,Za dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie uważane są:
1) wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami:
a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów
podlegających tej certyfikacji,
b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją określoną w lit. a) mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z
wymagań podstawowych.
2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej (…)”

Powyższe wymagania

Powyższe wymagania są spełnione w wypadku wyrobów stanowiących elementy systemu ogrzewania podłogowego KISAN, których własności techniczne i właściwości użytkowe są opisane w aprobatach technicznych wydanych przez ITB:

 • Rury wielowarstwowe „Multilayer Pipes-Kisan-SKS Kańczuga”,
 • Złączki do rur wielowarstwowych „Multilayer Pipes-Kisan-SKS Kańczuga”,
 • Rozdzielacze mosiężne.

Aprobaty są potwierdzone deklaracjami zgodności wystawionymi przez producentów. Dostarczane przez nas wraz z materiałami instalacyjnymi deklaracje zgodności producentów stanowią zgodnie z przepisami, podstawę do przystąpienia do odbioru technicznego instalacji ogrzewania podłogowego.

Wymagania stawiane materiałom stosowanym w ogrzewaniu podłogowym

Konstrukcja instalacji ogrzewania podłogowego powoduje, że czas eksploatacji tej instalacji nie powinien być krótszy od okresu eksploatacji budynku, tj. ok. 50 lat, ponieważ wymiana instalacji ogrzewania podłogowego w okresie eksploatacji budynku jest bardzo uciążliwa i wiąże się z dużymi nakładami fi nansowymi. Fakt ten stawia szczególne wymagania jakościowe stosowanym materiałom, takie jak:

 • trwałość ponad 50 lat,
 • szczelność tlenowa,
 • znaczna wytrzymałość na naprężenia rozciągające.

Wysokie wymagania dotyczą wszystkich elementów składowych instalacji ogrzewania podłogowego, w tym również materiałów użytych do wykonania płyty grzejnej i izolacji ciepłochronnej. Przy wykonywaniu instalacji ogrzewania podłogowego należy stosować materiały atestowane o jakości gwarantującej bezawaryjną eksploatację w okresach między remontami generalnymi budynku.

Wymagania stawiane materiałom stosowanym przy wykańczaniu podłóg (materiałom wykładzinowym)

Okładziny wykończeniowe na ogrzewaniach podłogowych powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1264.
Muszą spełniać podstawowy warunek maksymalnego oporu cieplnego.

Rλ okładziny < 0,15 [m2K/W]

Zaleca się stosowanie kamieni naturalnych (granit, marmur itp.), płytek ceramicznych. Możliwe jest również zastosowanie parkietów o grubości do 10 mm, przy czym średnia wilgotność parkietu nie powinna być większa niż 8 % ± 2 %.

Dodatkowe obostrzenia dotyczą:

 • paneli podłogowych
 • wykładzin tworzywowych elastyczne (np.PVC)
 • wykładzin dywanowych
 • klejów do parkietu
 • lakierów do parkietu

Wyżej wymienione materiały muszą posiadać dopuszczenie producenta do zastosowania na ogrzewaniu podłogowym, pod względem wydzielania się substancji szkodliwych przy podwyższonej temperaturze użytkowania.

tabelka 10

Izolacja brzegowa (cieplna, dźwiękochłonna i dylatacje)

Izolacja brzegowa oddziela płytę grzejną od pionowych przegród budowlanych, konstrukcyjnych i działowych. Spełnia ona następujące funkcje:

 • stanowi wypełnienie dylatacji kompensujące rozszerzalność termiczną płyty grzejnej, według normy DIN 18560 musi mieć ona możliwość 5 mm kompensacji rozszerzającego się jastrychu,
 • ogranicza straty cieplne płyty grzejnej przez ściany budynku,
 • spełnia rolę izolacji przeciwdźwiękowej pomiędzy elementami konstrukcyjnymi.

Pas izolacji brzegowej wykonany jest z taśmy przyściennej (pianki poliuretanowej grubości 8 mm i wysokości 150 mm), do której przymocowana jest folia polietylenowa. Folia ta, po nałożeniu na element izolacji cieplnej nie pozwala, aby beton dostał się między ścianę, a płytę izolacji cieplnej podczas wylewania warstwy zaprawy. Wystającą część izolacji brzegowej obcina się dopiero po ułożeniu wykładziny podłogowej.

Przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych stosuje się także profile dylatacyjne, o podobnych właściwościach jak izolacja brzegowa.